Analys

 

Analysfasen omfattar:

 • Genomgång och analys av befintligt material/dokument
 • Värdering av befintlig kultur
 • Identifiering av nyckelpersoner för förankring och genomförande
 • Djupintervjuer med nyckelpersoner
 • Identifiering av lämplig referens- och styrgrupp
 • Definiering av nyckeltal för uppföljning
 • Resursplanering
 • Utmaning av förändringsviljan hos ledningen och berörda nyckelpersoner 

 

Vägval

 

I vägvalsfasen arbetar Find Solutions med:

 • SWOT-analyser för att identifiera den lämpligaste vägen
 • Design av effektiv struktur för förändringsarbetet, inklusive uppföljning och kontinuerlig återkoppling för att se till att alla tar till sig förändringen
 • Genomarbetat och utmanande beslutsunderlag
 • Workshop för ledning i samband med beslut

 

 

Förankring

 

I förankringsfasen fokuserar Find Solutions på:

 • Djupintervjuer med nyckelpersoner för att etablera ambassadörskap
 • Identifiera och utbilda förändringsagenter
 • Ledarmöten och/eller informationspaket till ledare och medarbetare
 • Kommunikationsplan, i samarbete med kommunikationsavdelningen

 

Genomförande


I genomförandefasen fokuserar Find Solutions på:

 • Täta genomförande- och uppföljningsmöten med teamledare och förändringsagenter
 • Löpande stöd till ledningen för att säkerställa ledningens aktiva roll i förändringen
 • Transparant och fokuserad återkoppling till ledningen
 • Engagera medarbetare genom att möjliggöra löpande dialoger mellan chefer och medarbetare
 • Individuellt stöd/coaching till berörda chefer
 • Snabbt återföra medarbetare och chefer som "går vilse"
 • Effektiv projektledning för att upprätthålla hastighet och säkerställa leveranser i förändringsprocessen

 

 

Uppföljning

 

I uppföljningsfasen arbetar Find Solutions med att:

 • Producera rapport med uppföljning av de uppsatta nyckeltalen
 • Genomföra workshop med ledning om nästa steg; "Lessons Learnt och hur får vi alla att verkligen ta till sig och acceptera förändringen

  

Återkoppling

 

Återkoppling sker under hela processen. Det handlar om:

 • Löpande uppföljningsrapportering och kaskadering
 • Justera processen vid behov
 • Löpande stöd till ledare och medarbetare; individuell coaching eller i grupp
 • Säkerställa att de som äger processen är engagerade och intresserade
 • Fira framgång